Skip navigation

Sut y byddwn yn parhau i reoleiddio yng ngoleuni Coronafirws Novel (COVID-19)

21 Ebr 2020

Rydym yn deall y gallech fod yn weithwyr proffesiynol iechyd a gofal yn teimlo'n bryderus am Coronafirws Novel (COVID-19).

Ledled y DU, mae sefydliadau iechyd cyhoeddus, swyddogion iechyd y llywodraeth a chyflogwyr yn rhoi cynlluniau ar waith i sicrhau bod pobl yn derbyn y cyngor, y gofal a'r gefnogaeth gywir a bod gennych y wybodaeth, yr amgylchedd a'r offer gorau i wneud eich gwaith.

Bydd gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu i drin a chynnwys coronafirws ac rydym yn cydnabod pe bai'r firws yn lledaenu ymhellach, mae gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol yn debygol o wynebu baich cynyddol wrth helpu'r DU trwy'r achosion. Mae'n bwysig bod pawb yn dilyn cyngor ac arweiniad iechyd cyhoeddus cenedlaethol yn ystod yr amser hwn.

Rydym hefyd yn cydnabod y gallai fod gan weithwyr proffesiynol iechyd a gofal bryderon dealladwy ynghylch penderfyniadau y gallai fod angen iddynt eu gwneud er mwyn darparu'r gofal gorau mewn amgylchiadau heriol. Gyda'n gilydd, fel rheoleiddwyr proffesiynol ledled y DU, rydym wedi paratoi datganiad ar y cyd ar sut y byddwn yn cyflawni ein rolau yn ystod yr amser hwn.

 

Datganiad ar y cyd gan Brif Weithredwyr rheoleiddwyr statudol gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol

Mae gennym gofrestrau gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol yn y DU. Rydym yn cefnogi'r gweithwyr proffesiynol hynny i ddarparu gofal gwell, mwy diogel trwy osod y safonau y mae angen iddynt eu cwrdd, i weithredu er budd gorau cleifion a phobl sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol bob amser.

Fel gweithwyr proffesiynol cofrestredig, pryder cyntaf yr unigolion ar ein cofrestrau fydd gofal eu cleifion a'r bobl sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Rydym yn annog gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol, gan weithio mewn partneriaeth â'i gilydd a phobl sy'n defnyddio gwasanaethau, i ddefnyddio'u barn broffesiynol i asesu risg i ddarparu gofal diogel wedi'i lywio gan unrhyw ganllawiau perthnasol a'r gwerthoedd a'r egwyddorion a nodir yn eu safonau proffesiynol.

Rydym yn cydnabod, o dan amgylchiadau hynod heriol, y gallai fod angen i weithwyr proffesiynol wyro oddi wrth weithdrefnau sefydledig er mwyn gofalu am gleifion a phobl sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae ein safonau rheoleiddio wedi'u cynllunio i fod yn hyblyg ac i ddarparu fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau mewn ystod eang o sefyllfaoedd. Maent yn cefnogi gweithwyr proffesiynol trwy dynnu sylw at yr egwyddorion allweddol y dylid eu dilyn, gan gynnwys yr angen i weithio ar y cyd â chydweithwyr i gadw pobl yn ddiogel, ymarfer yn unol â'r dystiolaeth orau sydd ar gael, cydnabod a gweithio o fewn terfynau eu cymhwysedd, a chael trefniadau indemniad priodol sy'n berthnasol i'w harfer.

Rydym yn cydnabod y gall yr unigolion ar ein cofrestrau deimlo'n bryderus ynghylch sut mae cyd-destun yn cael ei ystyried pan godir pryderon am eu penderfyniadau a'u gweithredoedd mewn amgylchiadau heriol iawn. Pan godir pryder ynghylch gweithiwr proffesiynol cofrestredig, bydd bob amser yn cael ei ystyried ar ffeithiau penodol yr achos, gan ystyried y ffactorau sy'n berthnasol i'r amgylchedd y mae'r gweithiwr proffesiynol yn gweithio ynddo. Byddem hefyd yn ystyried unrhyw wybodaeth berthnasol am adnoddau, canllawiau neu brotocolau a oedd ar waith ar y pryd.

Efallai y byddwn yn cyhoeddi canllawiau penodol i'r proffesiwn i unigolion cofrestredig i ddarparu cefnogaeth ychwanegol lle mae angen hynny.

Y rheolyddion iechyd a gofal statudol sydd wedi cytuno i'r datganiad hwn yw:

 • Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol
 • Cyngor Deintyddol Cyffredinol
 • Cyngor Meddygol Cyffredinol
 • Cyngor Optegol Cyffredinol
 • Cyngor Osteopathig Cyffredinol
 • Cyngor Fferyllol Cyffredinol
 • Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal
 • Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth
 • Cymdeithas Fferyllol Gogledd Iwerddon
 • Cyngor Gwasanaethau Cymdeithasol yr Alban
 • Gwaith Cymdeithasol Lloegr

 

Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 21/04/2020
Top