Sut i gysylltu a ni / How to contact us
Safonau / Standards
Ein Cofrestr / Our Register
Codi pryder / Raising a concern
Cynllun Iaith Gymraeg / Welsh Language Scheme
Dogfennau / Documents
Safonau gwasanaeth / Service standards
Gwasanaeth cwsmeriaid / Customer service
Home > Cymru

Cymru

Amdanom Ni

Rheolydd ydym, a chawsom ein sefydlu i amddiffyn y cyhoedd. Er mwyn gwneud hyn, rydym yn cadw cofrestr o weithwyr proffesiynol iechyd a gofal sy'n bodloni ein safonau o ran eu hyfforddiant, eu sgiliau proffesiynol, eu hymddygiad a’u hiechyd.

Ar hyn o bryd rydym yn rheoleiddio aelodau o 16 o broffesiynau: therapyddion celfyddydol, gwyddonwyr biofeddygol, ciropodyddion / podiatryddion, gwyddonwyr clinigol, dietegwyr, dosbarthwyr peiriannau cymorth clyw, therapyddion galwedigaethol, ymarferwyr adrannau llawdriniaeth, orthoptyddion, parafeddygon, ffisiotherapyddion, seicolegwyr ymarferydd, prosthetyddion / orthotyddion, radiograffyddion, Gweithwyr cymmdeithasol yn Lloegr, a therapyddion lleferydd ac iaith.

Mae gan bob un o'r proffesiynau hyn o leiaf un teitl proffesiynol sy'n cael ei ddiogelu gan y gyfraith, gan gynnwys y rhai a ddangosir uchod. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i unrhyw un sy'n defnyddio'r teitlau 'ffisiotherapydd' neu 'ddeietegydd' er enghraifft fod wedi’i gofrestru gyda ni ac yn bodloni ein safonau. Rydym yn galw gweithwyr proffesiynol ar ein Cofrestr yn gofrestreion.

Mae'r tabl isod yn dangos y proffesiynau rydym yn eu rheoleiddio a'u teitlau gwarchodedig cyfatebol.

Proffesiwn

Teitl(au) gwarchodedig

Therapyddion celf

• Seiciotherapydd celf
• Therapydd celf
• Therapydd drama
• Therapydd cerddoriaeth

Gwyddonydd biofeddygol

• Gwyddonydd biofeddygol

Ciropodyddion / podiatryddion

• Ciropodyddion
• Podiatrydd

Gwyddonwyr clinigol

• Gwyddonwyr clinigol

Dietegydd

• Dietegydd

Dosbarthwr cymhorthion clyw

• Dosbarthwr cymhorthion clyw

Therapydd galwedigaethol

• Therapydd galwedigaethol

Ymarferydd adran lawfeddygol

• Ymarferydd adran lawfeddygol

Orthoptydd

• Orthoptydd

Parafeddyg

• Parafeddyg

Ffisiotherapydd

• Therapydd corfforol

• Ffisiotherapydd

Seicolegydd ymarferydd

Seicolegydd clinigol
Seicolegydd cynghori
Seicolegydd Addysg
Seicolegydd fforensig
Seicolegydd Iechyd
Seicolegydd galwedigaethol
Seicolegydd ymarferydd
Seicolegydd cofrestredig
seicolegydd chwaraeon ac
ymarfer corff

Prosthetydd / orthotydd

• Orthotydd
• Prosthetydd

Radiograffydd

• Radiograffydd diagnostig
• Radiograffydd
• Radiograffydd Therapiwtig

Gweithwyr cymmdeithasol yn Lloegr

Gweithwyr cymmdeithasol

Therapydd lleferydd ac iaith

• Therapydd lleferydd ac iaith
• Therapydd lleferydd


Mae'n drosedd i rywun honni ei fod wedi’i gofrestru gyda ni pan nad yw, neu iddo ddefnyddio teitl a warchodir nad oes ganddo hawl i'w ddefnyddio. Byddwn yn erlyn pobl sy'n cyflawni’r troseddau hyn.

Os nad yw unigolyn cofrestredig yn bodloni ein safonau, gallwn gymryd camau a allai gynnwys eu hatal rhag ymarfer. Mae hyn yn golygu os ydych yn anfodlon ar y driniaeth neu'r gofal a gewch, neu'n poeni am ymddygiad neu iechyd gweithiwr cofrestredig, gallwch chi bob amser godi eich pryderon gyda ni.About us

We are a regulator, and we were set up to protect the public. To do this, we keep a register of health and care professionals who meet our standards for their training, professional skills, behaviour and health.

We currently regulate members of 16 professions: arts therapists, biomedical scientists, chiropodists / podiatrists, clinical scientists, dietitians, hearing aid dispensers, occupational therapists, operating department practitioners, orthoptists, paramedics, physiotherapists, practitioner psychologists, prosthetists / orthotists, radiographers, social workers in England and speech and language therapists.

All of these professions have at least one professional title that is protected by law, including those shown above. This means that anyone using the titles 'physiotherapist' or 'dietitian' for example must be registered with us and meet our standards. Professionals on our Register are called registrants.

The table below shows the professions we regulate and their corresponding protected titles.

Profession

Protected title(s)

Arts therapist

• Art psychotherapist
• Art therapist
• Dramatherapist
• Music therapist

Biomedical scientist

• Biomedical scientist

Chiropodist / podiatrist

• Chiropodist
• Podiatrist

Clinical scientist

• Clinical scientist

Dietitian

• Dietician

• Dietitian

Hearing aid dispenser

• Hearing aid dispenser

Occupational therapist

• Occupational therapist

Operating department practitioner

• Operating department practitioner

Orthoptist

• Orthoptist

Paramedic

• Paramedic

Physiotherapist

• Physical therapist

• Physiotherapist

Practitioner psychologist

• Clinical psychologist
• Counselling psychologist
• Educational psychologist
• Forensic psychologist
• Health psychologist
• Occupational psychologist
• Practitioner psychologist
• Registered psychologist
• Sport and exercise psychologist

Prosthetist / orthotist

• Orthotist
• Prosthetist

Radiographer

• Diagnostic radiographer
• Radiographer
• Therapeutic radiographer

Social workers in England

• Social worker

Speech and language therapist

• Speech and language therapist
• Speech therapist


It is a criminal offence for someone to claim that they are registered with us when they are not, or to use a protected title that they are not entitled to use. We will prosecute people who commit these crimes.

If a registrant does not meet our standards, we can take action which might include stopping them from practising. This means that if you are unhappy with treatment or care you receive, or worried about the behaviour or health of a registrant, you can always raise your concerns with us.


Related Documents
Welsh Language Scheme 2013Adobe PDF Document70kb
Cynllun Iaith Gymraeg 2013Adobe PDF Document93kb

Print  Print page